Integritets­policy

Denna Integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter alla tidigare versioner.

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för privatpersoner som kontaktar eller blir kontaktade av AB Åbro Bryggeri.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

 

Personuppgiftsansvarig

AB Åbro Bryggeri, 598 21 VIMMERBY (nedan Åbro Bryggeri) är personuppgiftsansvarig. Åbro Bryggeri är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter

 

Insamling av personuppgifter

Vid kontakt med AB Åbro Bryggeri accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige.

Vi samlar in följande typer av information, inklusive personuppgifter:

  • Information som du lämnar till oss vid registrering av ett ärende hos Konsumentkontakt. Beroende på ärende kan det vara e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation, och i förekommande fall ekonomisk information såsom bankkontonummer;
  • Information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, tvistlösning, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.
  • Ytterligare dokument som vi kan be dig lämna för att specificera ditt ärende.

 

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få hjälp med ditt ärende på bästa sätt och att vi ska kunna återkoppla till dig.

Vi kommer inte att använda dina uppgifter för att skicka direktmarknadsföringsmaterial utan ditt samtycke. Vi kommer inte att använda cookies eller annan spårningsteknik.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje man.

 

Dela dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tillsynsmyndighet, polismyndighet eller annan behörig tredje man för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress.

 

Bevarande av personuppgifter

Vanligtvis kommer personuppgifter att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att ditt ärende avslutats. Vi kan komma att bevara personuppgifter om:

  • Vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att hantera tvistlösning
  • Vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom lokal lagstiftning.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss online när som helst på konsumentkontakt@abro.se. Om frågor inte besvaras online, kan du skriva till oss: AB Åbro Bryggeri, Åbrovägen 13, 598 21 VIMMERBY.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd, Datainspektionen.

 

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i en underleverantörs serverhallar med fysisk lokalisering i Göteborg. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.