HEJ! PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN FÖREKOMMER INFORMATION OM ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH DU MÅSTE VARA 20 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT BESÖKA SIDAN.

Åbros Miljöarbete

Åbro Bryggeri lägger stort fokus på sitt miljöarbete, vilket ger resultat på flera sätt.
– Övergången till fjärrånga för uppvärmning i bryggprocessen har minskat användningen av olja motsvarande 660 villors årsförbrukning, berättar fastighetschef Peter Thörnwall och Mikael Wall, teknisk chef fastigheter och försörjningssystem på Åbro Bryggeri.
 

I företagets energikartläggning 2010 pekade Åbro ut olika områden man skulle fokusera på. Mikael Wall, Peter Thörnwall och arkitekt Mikael Dunge arbetar med energifrågor.

– Idag använder vi fossilfri energi både när det gäller uppvärmning och el, säger Mikael Wall.

– Målsättningen är att använda så lite energi som möjligt i vår verksamhet. Den mest energivänliga energin är ju den som vi inte använder!

ÅNGA GÖR MILJÖN TILL VINNARE

Brygghuset står för företagets enskilt största energiförbrukning. Våren 2015 genomförde Åbro en omställning av kraftförsörjningen, i stället för egen panncentral och olja övergick man till att använda ånga producerad med biobränsle från Vimmerby Energi. Detta tillsammans med att bryggeriet är anslutet till fjärrvärme är en stor vinst för miljön.

– Ångan ersätter 5-6 kubikmeter olja per dygn eller totalt 1500-1600 kubikmeter per år. Att vi får bort vår oljeförbrukning innebär också en betydande minskning av koldioxidutsläpp, säger Mikael Wall.

HALVERAD ENERGIFÖRBRUKNING

Byte till mer energieffektiva maskiner i produktionen tillsammans med att all belysning ersätts av LED-lampor minskar också energiförbrukningen. Även system i fabriken för återanvändning av värme fyller samma syfte.

– Ett konsekvent arbete har resulterat i en halverad energiförbrukning gentemot producerad produkt så för att producera en liter dryck idag krävs bara hälften av den energi som gick åt för tio år sedan, säger Peter Thörnwall. När vi börjar mäta så här blir alla mer observanta och intresset ökar för att jobba för detta. Vårt miljöarbete handlar också om att ständigt förbättra arbetsmiljön.

– Våra egna lastbilar kör på diesel eller biodiesel, RME. Samtidigt köper vi mycket samtransporter av olika transportföretag

LÄGRE VATTENFÖRBRUKNING

Som livsmedelsindustri är Åbro beroende av vatten, men har lyckats minska sin förbrukning.

– Det är en kraftig reducering sedan 2004 och vi jobbar för att fortsätta minska vår vattenförbrukning, säger Mikael Dunge. Vi ligger nu på 2,6 liter vatten per producerad liter dryck. 1,6 liter av det är vatten som används för rengöring i processen.

Diskprocesser optimeras genom att använda så lite vatten, rengöringsmedel och energi som möjligt. En förklaring till lägre vattenförbrukning är även minskningen av returglas. Närmare 95 procent av alla glasflaskor är idag engångsglas.

– Returglas är inte alls så miljövänligt som många tror, säger Mikael Dunge. Diskning av returglas kräver mycket vatten och är energi- och transportkrävande.

INVESTERAR I AVLOPPSRENINGSVERK

Processvattnet som lämnar bryggeriet tas om hand i Vimmerbys reningsverk. En gemensam satsning från Åbro, Arla och Vimmerby Energi & Miljö AB ska bidra till ännu renare vatten.

– Vi är medfinansiär till en ny kvävereducerande avloppsreningsanläggning som ska byggas och vara i drift år 2020. Investeringen på totalt 60 miljoner kronor leder till en standardhöjning av reningsverket, säger Mikael Wall.

BLIR DJURFODER

Biprodukter från bryggprocessen tas till vara och blir djurfoder. Det är bland annat skal från maltkornen som blir kvar efter kokning. Även förbrukad öljäst blir djurfoder.

– Vi har satsat på att skapa en rationell hantering, det som blir djurfoder går i rör till silos där det sedan hämtas, berättar Peter Thörnwall.

Bryggeriets avfall källsorteras i 31 olika fraktioner.

– Vi hoppas snart att även kunna byta neonskylten på brygghuset till LED, avslutar Mikael Wall och Peter Thörnwall

SUSTAINABLE WINE

Sustainable Wine är en hållbarhetsmärkning för vin. Kravet är att vinet ska vara producerat på ett hållbart sätt, vilket innebär att både vinodling och vinframställning ska skydda miljön.

Märkningen är ett branschinitiativ och skiljer sig lite åt i olika länder, gemensamt är att vinet ska vara producerat med stor omsorg om miljön.

SVANENMÄRKT

Ett led i Åbros miljöarbete är att frångå inplastning av Åbro Revir från och med detta nummer. Det papper som nu används, Amber Graphic, uppfyller kriterierna för Svanen och är ett lättare papper än det tidigare.

En lättare produkt innebär lägre transportkostnader. Papperet tillverkas i Munkedal och Åbro Revir trycks lokalt på V-TAB Vimmerby AB.

EU-LÖVET

För att få använda EU:s märkning för ekologiska produkter krävs att produkten är tillverkad av ekologiska råvaror och att tillverkningsprocessen uppfyller EU:s krav. Minst 95 % av ingredienserna måste komma från certifierat ekologiskt jordbruk. Kontrollkoden bredvid symbolen visar ursprungslandet till råvaror som används i produkten. Myndigheter i respektive land har ansvar för att alla steg i produktionen har kontrollerats.